تصویر هدر صفحه داخلی

بایگانی مقالات

شامل

بایگانی 1397

مهر (1)

بایگانی 1387

بهمن (3)

چیلر CW1000P/C1000P ریزن

قبل از استفاده از دستگاه تمام نکات ایمنی و دستورالعمل ها را به درستی مطالعه نمایید. دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹

 

راهنمای استفاده از دستگاه کنترل کننده سطح آب

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه به ولتاژ برق مصرفی توجه نموده و دستورالعمل را به دقت مطالعه نمایید. سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹

 

دستورالعمل کنترلر دیجیتالی mV با مانیتور pH

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، به ولتاژ برق مصرفی توجه کنید و دستورالعمل رابا دقت مطالعه نمایید. سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹

 

راهنمای استفاده از کنترلر دیجیتالی مانیتور pH

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه به ولتاژ برق مصرفی توجه نمایید و دستورالعمل را به دقت مطالعه نمایید. سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹

 

بایگانی مقالات