ویبریوزیس

نوع بیماری: باکتریایی

عامل بیماری: انواع Vibrio

نحوه تشخیص:

ویبریوزیس

    ریزش فلس ها، پرخونی قاعده باله ها، حمع شدگی باله ها، نقاط کوچک خونریزی در نواحی دهان ماهی، عفونت روده و بی اشتهایی

نحوه درمان:

    اکسی تتراسایکلین، مترونید ازول، بهتر است در مراحل ابتدایی که ماهی اشتها دارد دارو در غذا باشد و اگر قطع اشتها را شاهد بودیم می توان دارو را در آب اضافه کرد. داروی اصلی اکسی تتراسایکلین است و مترونیدازول بصورت توأم با آن برای جلوگیری از عفونتهای ثانویه مصرف می شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.