داکتیلوژیروزیس کرم های آبششی

نوع بیماری: انگلی (کرمی)

عامل بیماری: Dactylogyrus Vastatur

نحوه تشخیص:

شنای غیر طبیعی، تنفس در سطح آب و به صورت کند، باز شدن بیش از حد سر پوش آبششی، ترشحات زیاد از آبشش ها، تجمع ماهی ها در سطح آب، در موارد شدید خونریزی آبششی (تشخیص قطعی با نمونه برداری از آبشش)

نحوه درمان:

پرازی کوآنتل، Gyromarin، Gyrotext

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.