سایر ماهی ها

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 باریلیوس نهری  Stream Barilius  Barilius pulchellus  باریلیوس نهری (Stream Barilius)
بارا رودخانه ای دُم قرمز  Redtail River Bara Cyclocheilicthys apogon  بارا رودخانه ای دُم قرمز (Redtail River Bara)
 سنگ ماهی  Stone Fish  Batrachus grunniens  سنگ ماهی (Stone Fish)
 چشت پردار خاکستری  Gray Featherback  Notopterus notopterus  چشت پردار خاکستری (Gray Featherback)
 چاقو ماهی دلقک رویال  Royal Clown Knife  Chitala blanci  چاقو ماهی دلقک رویال (Royal Clown Knife)
 چاقو ماهی دلقک  Clown Knife  Chitala chitala  چاقو ماهی دلقک (Clown Knife)
 اسنپر قرمز  Red Snapper  Lutjanus argentimaculatus اسنپر قرمز (Red Snapper)
 اسکات سبز   Green Scat  Scatophagus argus  اسکات سبز ( Green Scat)
اسکات قرم Red Scat Scatophagus tetracanthus  اسکات قرم (Red Scat)
 مونو  Mono  Monodactylus argenteus  مونو (Mono)
 نیزه ماهی آسیایی   Asain Gar Needle Fish  Xenentodon cancila  نیزه ماهی آسیایی ( Asain Gar Needle Fish)
 ماهی کمان دار  Archer Fish (Toxotes jaculatrix(jaculator  ماهی کمان دار (Archer Fish)
 پافر نوک پیکان  Head Arrow Puffer  Tetraodon suvattii  پافر نوک پیکان (Head Arrow Puffer)
 پافر خال دار  Spotted Puffer  Tetraodon nigroviridis

 پافر خال دار (Spotted Puffer)

 پافر هشتی    Puffer Eight  Tetraodon palembangensis  پافر هشتی (  Puffer Eight)
 فرشته ماهی گوره خری زرد  Yellow Zebra Angel Fish  Pterophyllum scalare  فرشته ماهی گوره خری زرد (Yellow Zebra Angel Fish)
 تترای دامن سفید  White Skirt Tetra  Hyphessobr. rubrostigma  تترای دامن سفید (White Skirt Tetra)
تترا سِرپا Serpae Tetra Hyphessobrycon serpae  تترا سِرپا (Serpae Tetra)
 ماهی شیشه ای  Glass Fish  Chanda ranga  ماهی شیشه ای (Glass Fish)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.