سایر ماهی ها

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 روباه ماهی پرنده   Flying Fox  Epalzeorhynchus kallopterus  روباه ماهی پرنده ( Flying Fox)
روباه ماهی صورتی Pink Fox Crossocheilus siamensis  روباه ماهی صورتی (Pink Fox)
 آروانا نقره ای  Silver arowana  Osteoglossum bicirrhosum  آروانا نقره ای (Silver arowana)
 جلبک خوار طلایی و مشکی  Black & Golden Algae Eater  Gyrinocheilus aymonieri  جلبک خوار طلایی و مشکی (Black & Golden Algae Eater)
 جلبک خوار آلبینو Albino Algae Eater  Gyrinocheilus aymonieri  جلبک خوار آلبینو (Albino Algae Eater)
 جلبک خوار Algae Eater  Gyrinocheilus aymonieri  جلبک خوار (Algae Eater)
 باگاریوس غول پیکر    Giant Bagarius  Bagarius yarrelli  باگاریوس غول پیکر (  Giant Bagarius)
 دماغ پارویی ببری   Tiger Showel Nose  Pseudoplatystoma tigrinum  دماغ پارویی ببری ( Tiger Showel Nose)
 لوچ کولی  kuhli Loach  Acanthopthalmus kuhli  لوچ کولی (kuhli Loach)
 لوچ منقاردار  Longnose Loach  Acanthopsis choirorhynchos  Longnose Loach
 لوچ خال قرمز  Red Spot-Fin Loach  Nemacheilus ornatus  لوچ خال قرمز (Red Spot-Fin Loach)
 اسکار سیاه آلبینو  Abn Black Oscar  Astronotus ocellatus  اسکار سیاه آلبینو (Abn Black Oscar)
 اسکار معمولی  Regular Oscar  Astronotus ocellatus  اسکار معمولی (Regular Oscar)
 رازبورا دُم قرمز  Redtail Rasbora  Rasbora borapetensis  رازبورا دُم قرمز (Redtail Rasbora)
 رازبورا دُم قیچی  Scissortail Rasbora  Rasbora trilineata  رازبورا دُم قیچی (Scissortail Rasbora)
 رازبورا دلقک  Harlequin Rasbora  Rasbora heteromorpha  رازبورا دلقک (Harlequin Rasbora)
 رازبورا کوپر  Cooper Rasbora  Rasbora hengeli  رازبورا کوپر (Cooper Rasbora)
 دانیو راه راه  Zebra danio  Barchydanio rerio  دانیو راه راه (Zebra danio)
 دانیو کِری  Kerri Danio  Brachydanio kerri  دانیو کِری (Kerri Danio)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.