گلدفیش

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
گلدفیش پاندای سیاه بیشه    Black Moor Panda  Carassius auratus  گلدفیش پاندای سیاه بیشه (Black Moor Panda)
 گلدفیش  سیاه بیشه  Black Moor  Carassius auratus  گلدفیش  سیاه بیشه (Black Moor)
 گلدفیش بیشه سفید قرمز  Red & White Moor  Carassius auratus  گلدفیش بیشه سفید قرمز (Red & White Moor)
 گلدفیش بهشتی سفید و قرمز Red & White Celestial  Carassius auratus  گلدفیش بهشتی سفید و قرمز (Red & White Celestial)
گلدفیش بیشه کالیکو Calico Moor  Carassius auratus  (Calico Moor)
 گلدفیش کالیکوی اوراندا  862  Calico Oranda  Carassius auratus  گلدفیش کالیکوی اوراندا (862  Calico Oranda)
 گلدفیش  اوراندا  863  Black Oranda  Carassius auratus  گلدفیش  اوراندا (863  Black Oranda)
 گلدفیش اوراندای قرمز Red Oranda  Carassius auratus  گلدفیش اوراندای قرمز (Red Oranda)
 گلدفیش بهشتی مشکی Black Celestial  Carassius auratus  گلدفیش بهشتی مشکی (Black Celestial)
 گلدفیش اوراندای سفید و قرمز 861  Red & White Oranda  Carassius auratus  گلدفیش اوراندای سفید و قرمز (861  Red & White Oranda)
 گلدفیش کله شیری سه رنگ  Tricolor Lion Head  Carassius auratus  گلدفیش کله شیری سه رنگ (Tricolor Lion Head)
 گلدفیش اوراندای قرمز مشکی  Red & Black Oranda  Carassius auratus  گلدفیش اوراندای قرمز مشکی (Red & Black Oranda)
 گلدفیش رنچو مشکی  Black Ranchu  Carassius auratus  گلدفیش رنچو مشکی (Black Ranchu)
 گلدفیش چشم حبابی کالیکو  Calico Bubble Eye  Carassius auratus  گلدفیش چشم حبابی کالیکو (Calico Bubble Eye)
 گلدفیش چشم حبابی قرمز Red Bubble Eye  Carassius auratus  گلدفیش چشم حبابی قرمز (Red Bubble Eye)
گلدفیش چشم حبابی سفید و قرمز Red & White Bubble Eye  Carassius auratus  گلدفیش چشم حبابی سفید و قرمز (Red & White Bubble Eye)
 گلدفیش کله شیری سفید  White Lion Head  Carassius auratus  گلدفیش کله شیری سفید (White Lion Head)
 گلدفیش بهشتی قرمز Red Celestial  Carassius auratus  گلدفیش بهشتی قرمز (Red Celestial)
 گلدفیش کله شیری سفید و قرمز Red & White Lion Head Ranchu  Carassius auratus  گلدفیش کله شیری سفید و قرمز (Red & White Lion Head Ranchu)
 گلدفیش بهشتی سفید White Celestial  Carassius auratus  گلدفیش بهشتی سفید (White Celestial)
1 2
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.