دیسکاس

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 دیسکاس ماربورو خال قرمز طلایی  Golden RedSpotted Marlboro  Symphysodon aequifasciata  Golden RedSpotted Marlboro
 دیسکاس عقاب قرمز   Red Eagle Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس عقاب قرمز ( Red Eagle Discus)
 دیسکاس قهوه ای خال قرمز  Red Spotted Brown Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قهوه ای خال قرمز ( Red Spotted Brown Discus)
 دیسکاس قهوه ای  Brown Discus NO  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس قهوه ای (Brown Discus NO)
 دیسکاس خون کبوتری مرواریدی   Pearl Pigeon Blood Discus  Symphysodon aequifasciata دیسکاس خون کبوتری مرواریدی ( Pearl Pigeon Blood Discus)
 دیسکاس خون کبوتری خال قرمز  Red Spotted Pigeon Blood D  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خون کبوتری خال قرمز (Red Spotted Pigeon Blood D)
 دیسکاس مرجانی قرمز  Red Coral Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس مرجانی قرمز (Red Coral Discus)
 دیسکاس فیروزه ای آبی متالیک  Matalic Blue Turq. Discus Symphysodon aequifasciata  دیسکاس فیروزه ای آبی متالیک (Matalic Blue Turq. Discus)
 دیسکاس شاه ماری    King Snake Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس شاه ماری (  King Snake Discus)
 دیسکاس  ماربورو یاقوتی سیام    Siam Ruby Marlboro Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس  ماربورو یاقوتی سیام (  Siam Ruby Marlboro Discus)
 دیسکاس خون کبوتری طلایی ماربورو  MarlboroGolden Pigeon Blood  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خون کبوتری طلایی ماربورو (MarlboroGolden Pigeon Blood)
 دیسکاس خون کبوتری پوست ماری  Snake Skin Pigeon Blood  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس خون کبوتری پوست ماری (Snake Skin Pigeon Blood)
 دیسکاس پلنگی    Leopard Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس پلنگی (  Leopard Discus)
 دیسکاس ببری    Tiger Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس ببری (  Tiger Discus)
 دیسکاس الماس قرمز  Red Diamond Discus  Symphysodon aequifasciata  دیسکاس الماس قرمز (Red Diamond Discus)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.