سیچلاید

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 سیچلاید کادانگو قرمز هاپلوکرومیس Haplochromis Red Kadango  Copadichromis kadango  سیچلاید کادانگو قرمز هاپلوکرومیس (Haplochromis Red Kadango)
 سیچلاید جک دِمپسی  Jack Dempsy Chichlasoma octofasciatum  سیچلاید جک دِمپسی (Jack Dempsy)
 سیچلاید اِندامبی سر قرمز  Red Top Ndumbi  Pseudotopheus sp  سیچلاید اِندامبی سر قرمز (Red Top Ndumbi)
 سیچلاید ببری استیونی   Steveni  Tiger  Protomelas   sp  سیچلاید ببری استیونی ( Steveni  Tiger)
 سیچلاید صخره تایوانی  Taiwan Reef  Protomelas sp  سیچلاید صخره تایوانی (Taiwan Reef)
 سیچلاید قرمز گوره خری   Zebra Red  Pseudotropheus sp.  سیچلاید قرمز گوره خری (Zebra Red)
 سیچلاید بوآدزولو هاپلوکرومیس  Haplochromis Boadzulu  Protomelas taeniolatus  سیچلاید بوآدزولو هاپلوکرومیس (Haplochromis Boadzulu)
 سیچلاید جانی  Haplochromis Jahni  Pacidochromis electra  سیچلاید جانی (Haplochromis Jahni)
 سیچلاید الورا  Aulora Cichild  Pseudotropheus aulora  سیچلاید الورا (Aulora Cichild)
 سیچلاید آبی گوره خری   Zebra Blue  Pseudotropheus callainos  سیچلاید آبی گوره خری ( Zebra Blue)
 سیچلاید آلبینو پیندانی Pindani Albino  Pheudotropheus socolofi  سیچلاید آلبینو پیندانی (  Pindani Albino)
 سیچلاید چیندانی  Pindani  Pheudotropheus socolofi  سیچلاید چیندانی (Pindani)
 سیچلاید آسی دُم سفید  White Tail Acei  "Pheudotropheus sp."Acei  سیچلاید آسی دُم سفید (White Tail Acei)
 سیچلاید اِمبونا قلمی   Slender Mbuna  Pheudotropheus elongatus  سیچلاید اِمبونا قلمی ( Slender Mbuna)
 سیچلاید آلبینو آبی یخی   Ice Blue Albino  Pheudotropheus greshakei  سیچلاید آلبینو آبی یخی ( Ice Blue Albino)
 سیچلاید آبی یخی  Ice Blue  Pheudotropheus greshakei  سیچلاید آبی یخی (Ice Blue)
 سیچلاید کِنی  Kenyi Pseudotropheus lombardoi  سیچلاید کِنی (Kenyi)
 سیچلاید بریچاردی  Brichardi  Lamprologus brichardi  سیچلاید بریچاردی (Brichardi)
 سیچلاید هونگی  Hongi  Labidochromis hongi  سیچلاید هونگی (Hongi)
 سیچلاید لِلِیوپی  Leleupi  Lamprologus leleupi  سیچلاید لِلِیوپی (Leleupi)
 سیچلاید  روستراتوس هاپلوکرومیس   Haplochromis Rostratus  Fussorochromis ahli  Haplochromis Rostratus
 سیچلاید تاج جواهر   Crown Jewel Cichlid  Hemichromis cristatus  سیچلاید تاج جواهر ( Crown Jewel Cichlid)
 سیچلاید ماکروستوما هاپلوکرومیس  Haplochromis Macrostoma  Tyrannochromis macrostoma  سیچلاید ماکروستوما هاپلوکرومیس (  Haplochromis Macrostoma)
 سیچلاید آبی الکتریک هاپلوکرومیس Haplochromis Electric Blue  Sciaenochromis ahli  سیچلاید آبی الکتریک هاپلوکرومیس (  Haplochromis Electric Blue)
 سیچلاید طاووسی    Peacock Cichlid  Haplochromis obliquidens  سیچلاید طاووسی (  Peacock Cichlid)
 سیچلاید مرواریدی    Pearl Cichild  Geaphagus brasiliensis  سیچلاید مرواریدی (  Pearl Cichild)
 سیچلاید مثلثی آبی    Blue Triangle Cichlid  Uaru amphiacanthoides  سیچلاید مثلثی آبی (  Blue Triangle Cichlid)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.