سیچلاید

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 سیچلاید لابیدو فلاویگولیس Flavigulis Labido  Labidochromis flavigulis  سیچلاید لابیدو فلاویگولیس (Flavigulis Labido)
 سیچلاید آلبینو بریچاردی  Brichardi Albino (Lamprologus brichardi (Alb  سیچلاید آلبینو بریچاردی (Brichardi Albino)
 سیچلاید OB فو لِبورنی  Fuelleborni OB  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید OB فو لِبورنی (Fuelleborni OB)
 سیچلاید کارولئوس چشم قرمز  Red Eye Caeruleus  Labidrochromis caerulaus  سیچلاید کارولئوس چشم قرمز (Red Eye Caeruleus)
 سیچلاید کاتالی  Katale  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید کاتالی (Katale)
سیچلاید کوپر سیسپِز هاپلوکرومیس Haplochromis Compressiceps  Dimidochromis compressiceps  سیچلاید کوپر سیسپِز هاپلوکرومیس ( Haplochromis Compressiceps)
 سیچلاید OB دِمیسدیوکرومیس  Demisdiochromis OB  Dimidiochromis sp  سیچلاید OB دِمیسدیوکرومیس (Demisdiochromis OB)
 سیچلاید فو لِبورنی  Fuelleborni ' S Cichlid  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید فو لِبورنی (Fuelleborni Cichlid)
 سیچلاید زرد لامبیدوکرومیس  Lambidrochromis Yellow  Labidrochromis caeruleus  سیچلاید زرد لامبیدوکرومیس (Lambidrochromis Yellow)
 رامیرزی بادکنکی آبی  Blue Ram  Microgeophagus ramirezi  رامیرزی بادکنکی آبی (Blue Ram)
 سیچلاید آبی شرقی  Eastern Blue  Melanochromis easternblue  سیچلاید آبی شرقی (Eastern Blue)
 سیچلاید آلبینو زرد لامبیدوکرومیس  Lambidrochromis Yellow Albino (Labidrochromis caeruleus(Alb  سیچلاید آلبینو زرد لامبیدوکرومیس ( Lambidrochromis Yellow Albino)
 سیچلاید فو لِبورنی آلبینو  Albino Fuelleborni (Labeotropheus fuelleborni(albi  سیچلاید فو لِبورنی آلبینو (Albino Fuelleborni)
 سیچلاید تیلاپیا گوره خری  Zebra Tilapia  Tilapia butlikoferi  سیچلاید تیلاپیا گوره خری (Zebra Tilapia)
 سیچلاید فاسکو هاپلوکرومیس  Haplochromis Fusco  Nimbochromis fuscotaeniatus  سیچلاید فاسکو هاپلوکرومیس (Haplochromis Fusco)
 رامیرزی طلایی  Golden Ramirezi  Microgeophagus ramirezi  رامیرزی طلایی (Golden Ramirezi)
 سیچلاید بدن قرمز   Body Red  Haplochromis nyererei  سیچلاید بدن قرمز ( Body Red)
 سیچلاید کریسونوتوس    Haplochromis Chrysonotus  Haplochromis azureus  سیچلاید کریسونوتوس (  Haplochromis Chrysonotus)
 سیچلایدلیوینگ اِستونی هاپلوکرومیس   Haplochromis Livingstini  Nimbochromis livingstini  سیچلایدلیوینگ اِستونی هاپلوکرومیس ( Haplochromis Livingstini)
 سیچلاید وِنوستوس هاپلوکرومیس   Haplochromis Venustus  Nimbochromis venustus  سیچلاید وِنوستوس هاپلوکرومیس ( Haplochromis Venustus)
1 2 3
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.