گربه ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 گربه ماهی  Plecostomus  Hypostomus plecostomus  گربه ماهی (Plecostomus)
 گربه ماهی آلبینو   Albino Plecostomus  Hypostomus plecostomus  گربه ماهی آلبینو ( Albino Plecostomus)
 گربه ماهی شیشه ای مالایا  Malay Glass Catfish  Kryptopterus macrocephalus  گربه ماهی شیشه ای مالایا (  Malay Glass Catfish)
 گربه ماهی سیاه گوش    Black Ear catfish  Pangasius larnaudi  گربه ماهی سیاه گوش (  Black Ear catfish)
 گربه ماهی باتر  Butter Catfish  Ompok bimaculatus  گربه ماهی باتر (Butter Catfish)
 گربه ماهی زنبوری    Bee Cat  Leiocassis siamensis  گربه ماهی زنبوری (  Bee Cat)
 گربه ماهی شبح  Ghost Cat  Kryptopterus bicirrhis  گربه ماهی شبح (Ghost Cat)
 گربه ماهی میتوس  Mystus Cat  Mystus vittatus  گربه ماهی میتوس (Mystus Cat)
 گربه ماهی شبه خال دار  Spotted Ghost Cat  Kryptopterus cheveyi  گربه ماهی شبه خال دار (Spotted Ghost Cat)
 گربه ماهی تک خال    One Spot Cat  Mystus micracanthus  گربه ماهی تک خال (  One Spot Cat)
 گربه ماهی الماس سیاه  Black Diamond Catfish  Mystus wyckii  گربه ماهی الماس سیاه (Black Diamond Catfish)
 گربیه ماهی کانالی  Channel Catfish  Ictalurus punctatus گربیه ماهی کانالی (Channel Catfish) 
 گربه ماهی میتوس آلبینو  Albino Mystus Catfish  Mystus nemurus  گربه ماهی میتوس آلبینو (Albino Mystus Catfish)
 گربه ماهی بزرگ اًپوگون  Apogon Sheat Catfish  Micronema apogon  گربه ماهی بزرگ آپوگون (Apogon Sheat Catfish)
 گربه ماهی رودخانه بوکورت  Bocourts Rivcr Catfish  Hetero bagrus bocourti  گربه ماهی رودخانه بوکورت (Bocourts Rivcr Catfish)
گربه ماهی نیزه دار Lancer Catfish Bagriichthys obscurus گربه ماهی نیزه دار (Lancer Catfish)
گربه ماهی دم قرمز Redtail Cat Phractocephalus hemioliopteru گربه ماهی دم قرمز (Redtail Cat)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.