عقرب ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 عقرب ماهی مارلِت  Marlet Scorpionfish  Rhinopias aphanes  عقرب ماهی مارلِت (Marlet Scorpionfish)
 عقرب ماهی اسکیمِیر  Eschmeyer'S Scorpionfish  Rhinopias eschmeyeri  عقرب ماهی اسکیمِیر (Eschmeyer Scorpionfish)
 عقرب ماهی غازی  Goose Scorpionfish  Rhinopias frondosa  عقرب ماهی غازی (Goose Scorpionfish)
 عقرب ماهی باله بادبزنی قرمز  Red Sailfin Scorpionfish  Taenianotus triacanthus - Red  عقرب ماهی باله بادبزنی قرمز (Red Sailfin Scorpionfish)
 عقرب ماهی باله بادبزنی  Sailfin Scorpionfish  Taenianotus triacanthus  عقرب ماهی باله بادبزنی (Sailfin Scorpionfish)
 عقرب ماهی کاکُلی  Cockatoo Scorpionfish  Ablabys taenianotus  عقرب ماهی کاکُلی (Cockatoo Scorpionfish)
 عقرب ماهی آمبون  Ambon Scorpionfish  Pteroidichthys amboinensis  عقرب ماهی آمبون(Ambon Scorpionfish)
 عقرب ماهی خال زرد  Yellow-Spotted Scorpionfish  Sebastapistes cyanostigma  عقرب ماهی خال زرد (Yellow-Spotted Scorpionfish)
 عقرب ماهی قرمز  Red Scorpionfish Scorpaena notata  عقرب ماهی قرمز (Red Scorpionfish)
 عقرب ماهی شیطانی  Devil Scorpionfish  Scorpaenopsis diabola  عقرب ماهی شیطانی (Devil Scorpionfish)
 عقرب ماهی فِلَشِر  Flasher Scorpionfish  Scorpaenopsis macrochir  عقرب ماهی فِلَشِر (Flasher Scorpionfish)
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.