ماهی رس

 رس خال آبی  Bluespotted Wrasse  Anampses caeruleopunctatus  راس خال آبی (Bluespotted Wrasse)
 رس دُم نواری  Yellow Tailband Wrasse  Anampses melanurus  راس دُم نواری (Yellow Tailband Wrasse)
 رس دُم زرد  Yellow-Tail Wrasse  Anampses meleagrides  راس دُم زرد (Yellow-Tail Wrasse)
 رس دلقک (نا بالغ)  Clown Wrasse Juvenile (Coris aygula (j  راس دلقک نابالغ (Clown Wrasse Juvenile)
 رس دلقک ( بالغ)  Clown Wrasse Adult  Coris aygula  راس دلقک بالغ (Clown Wrasse Adult)
 رس دلقک  دُم زرد (نابالغ)  Yellow Tail Clown Wrasse Juvenile (Coris gaimard (j  راس دلقک  دُم زرد نابالغ (Yellow Tail Clown Wrasse Juvenile)
 رس دلقک دُم زرد (بالغ)  Yellow Tail Clown Wrasse Adult  Coris gaimard  راس دلقک دُم زرد بالغ (Yellow Tail Clown Wrasse Adult)
 رس یاماشیرو  Yamashiro's Wrasse Adult  Pseudocoris yamashiroi  راس یاماشیرو (Yamashiros Wrasse Adult)
 رس چابک  Argus Wrasse Adult  Halichoeres argus  راس چابک (Argus Wrasse Adult)
 رس خط قرمز (بالغ)  red-lined wrass adult  Halichoeres biocellatus  راس خط قرمز بالغ (red-lined wrass adult)
 رس سبز (بالغ)  Green Wrasse Adult  Halichoeres chloropterus  راس سبز بالغ (Green Wrasse Adult)
رس کریوتانیا   Chrysotaenia Wrasse Adult  Halichoeres chrysotaenia  راس کریوتانیا (Chrysotaenia Wrasse Adult)
 رس طلایی (بالغ)  Golden Wrasse Adult  Halichoeres chrysus  راس طلایی بالغ (Golden Wrasse Adult)
 رس شطرنجی (بالغ)  Checkerboard Wrasse Adult  Halichoeres hortulanus  راس شطرنجی بالغ (Checkerboard Wrasse Adult)
 رس لاماری (بالغ)  Lamarii Wrasse Adult  Halichoeres lamarii  راس لاماری بالغ (Lamarii Wrasse Adult)
 رس قناری (بالغ)

 Canarytop Wrasse Adult

 Halichoeres leucoxanthus  راس قناری بالغ (Canarytop Wrasse Adult)
رس تیره (بالغ)   Dusky Wrasse Adult  Halichoeres marginatus  راس تیره بالغ (Dusky Wrasse Adult)
 رس نوک نارنجی (بالغ)  Orange-Tipped Wrasse Adult  Halichoeres melanurus  راس نوک نارنجی بالغ (Orange-Tipped Wrasse Adult)
 رس باله خالدار (بالغ)  Spotted-Finned Wrasse Adult  Halichoeres miniatus  راس باله خالدار بالغ (Spotted-Finned Wrasse Adult)
 رس تصویری  Picture Wrasse Adult  Halichoeres nebulosus  راس تصویری (Picture Wrasse Adult)
 رس شطرنجی رنگ پریده  Palehead Checkerboard Wrasse Adult  Halichoeres podostigma  راس شطرنجی رنگ پریده (Palehead Checkerboard Wrasse Adult)
 رس 4 خال (بالغ)  Four-Spot Wrasse Adult  Halichoeres trispilus  راس 4 خال بالغ (Four-Spot Wrasse Adult)
 رس ُربان زرد  Yellow Ribbon Wrasse  Leptojulis chrysotaenia  راس ُربان زرد (Yellow Ribbon Wrasse)
 رس دندان قلمی  Chiseltooth Wrasse  Pseudodax moluccanus  راس دندان قلمی (Chiseltooth Wrasse)
 رس پلنگی (بالغ)  Leopard Wrasse Adult  Macropharyngodon meleagris  راس پلنگی بالغ (Leopard Wrasse Adult)
 رس خال زرد (بالغ)  Yellospoted Wrasse Adult  Macropharyngodon negrosensis  راس خال زرد بالغ (Yellospoted Wrasse Adult)
 رس پلنگی قلابی (بالغ)  False Leopard Wrasse Adult  Macropharyngodon ornatus  راس پلنگی قلابی بالغ (False Leopard Wrasse Adult)
 رس دُم کوتاه (ماده)  Smalltail Wrasse Female (Pseudojuloides cerasinus (xf  راس دُم کوتاه ماده (Smalltail Wrasse Female)
 رس دُم کوتاه (نر)  Smalltail Wrasse Male (Pseudojuloides cerasinus (m  راس دُم کوتاه نر (Smalltail Wrasse Male)
 رس بی رنگ  Disapperaring Wrasse  Pseudocheilinus evanidus  راس بی رنگ (Disapperaring Wrasse)
 رس 6 خط  Sixstripe Wrasse  Pseudocheilinus hexataenia  راس 6 خط (Sixstripe Wrasse)
 رس 8 خط  Eightstripe Wrasse  Pseudocheilinus octotaenia  راس 8 خط (Eightstripe Wrasse)
 رس اژدها (نابالغ)  Dragon Wrasse Juvenile (Novaculichthys taeniourus (j  راس اژدها نابالغ (Dragon Wrasse Juvenile)
 رس اژدها (بالغ)  Dragon Wrasse Adult (Novaculichthys taeniourus (a  راس اژدها بالغ (Dragon Wrasse Adult)
 رس آرایشگر دو رنگ (بالغ)  Bicolored Cleaner Wrasse Adult  Labroides bicolor  راس آرایشگر دو رنگ بالغ (Bicolored Cleaner Wrasse Adult)
 رس آرایشگر (بالغ)  Cleaner Wrasse Adult Labroides dimidiatus  راس آرایشگر بالغ (Cleaner Wrasse Adult)
 رس آرایشگر قلابی (بالغ)  False Cleaner Wrasse Adult  Labroides pectoralis  راس آرایشگر قلابی بالغ (False Cleaner Wrasse Adult)
 رس آرایشگر سرگردان (بالغ)  Wandering Cleaner Wrasse Adult  Diproctacanthus xanthurus  راس آرایشگر سرگردان بالغ (Wandering Cleaner Wrasse Adult)
 رس آلن  Allen's Wrasse  Labropsis alleni  راس آلن (Allens Wrasse)
 رس فرشته کمر آبی (ماده)  Blue-Sided Fairywrasse Female  Cirrhilabrus cyanopleura (xf)  راس فرشته کمر آبی ماده (Blue-Sided Fairywrasse Female)
 رس فرشته کمر آبی (نر)  Blue-Sided Fairywrasse Male  Cirrhilabrus cyanopleura (m)  راس فرشته کمر آبی نر (Blue-Sided Fairywrasse Male)
 رس فرشته دلپسند (ماده)  Exquisite Fairywrasse Female  Cirrhilabrus cf. exquisitus (xf)  راس فرشته دلپسند ماده (Exquisite Fairywrasse Female)
 رس فرشته فیلامنت زرد (نر)  Yellow Filament Fairywrasse Female  Cirrhilabrus filamentosus (m)  راس فرشته فیلامنت زرد ماده (Yellow Filament Fairywrasse Female)
رس فرشته فیلامنت زرد (نر) Yellow Filament Fairywrasse Male Cirrhilabrus filamentosus (m) راس فرشته فیلامنت زرد نر (Yellow Filament Fairywrasse Male)
 رس سلبس  Celebes Lubbock'S Fairywrasse  Cirrhilabrus lubbocki (Celebes)  راس سلبس Celebes Lubbock Fairywrasse
 رس لوبوک  Lubbock'S Fairywrasse  Cirrhilabrus lubbocki (Celebes)  راس لوبوک (LubbockS Fairywrasse)
رس فرشته روبری ماگیناتوس Rubrimaginatus Fairywrasse Cirrhilabrus rubrimarginatus راس فرشته روبری ماگیناتوس (Rubrimaginatus Fairywrasse)
رس نیلگون درخشنده (ماده) Cyanneus Flasherwrasse Female Paracheilinus cyaneus (xf) راس نیلگون درخشنده ماده (Cyanneus Flasherwrasse Female)
رس خط آبی (ماده) Blueline Wrasse Female Stethojulis albovittata (xf) راس خط آبی ماده (Blueline Wrasse Female)
رس خط آبی (نر) Blueline Wrasse Male Stethojulis albovittata (m) راس خط آبی نر (Blueline Wrasse Male)
رس فایو استیپ (نر) Fivestipe Wrasse Male Thalassoma quinquevittatum (m) راس فایو استیپ نر (Fivestipe Wrasse Male)
رس تاج دار Humphead Wrasse Cheilinus undulatus راس تاج دار (Humphead Wrasse)
رس پرنده (ماده) Bird Wrasse Female Gomphasus varius (xf) راس پرنده ماده (Bird Wrasse Female)
رس پرنده (نر) Bird Wrasse Male Gomphasus varius (m) راس پرنده نر (Bird Wrasse Male)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.