پافر

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 پافر ستاره ای و راه راه  Stars & Stripes Puffer  Arothron hispidus  پافر ستاره ای و راه راه (Stars & Stripes Puffer)
 پافر نواری  Striped Puffer  Arothron manilensis  پافر نواری (Striped Puffer)
 پافر نقشه ای  Map Puffer  Arothron mappa  پافر نقشه ای (Map Puffer)
 پافر مرغ شاخ دار  Guineafowl Puffer  Arothron meleagris  پافر مرغ شاخ دار (Guineafowl Puffer)
 پافر نیم تنه زرد  Yellow Half - Half Puffer  Arothron nigropunctatus-yellow  پافر نیم تنه زرد (Yellow Half - Half Puffer)
 پافر خال سیاه  Arothron nigropunctatus  Arothron nigropunctatus  پافر خال سیاه (Black-spotted Puffer)
 پافر ستاره ای زرد Yellow Star Puffer  Arothron stellatus - Yellow  پافر ستاره ای زرد (Yellow Star Puffer)
 پافر ستاره ای  Star Puffer  Arothron stellatus  پافر ستاره ای (Star Puffer)
 پافر خال طلایی  Gold spotted puffer  Chelonodon laticeps  پافر خال طلایی (Gold spotted puffer)
پافر پلنگی Panther Puffer Takifugu Puffer پافر پلنگی (Panther Puffer)
توبی بِنِت Bennett's toby Canthigaster bennettii توبی بِنِت (Bennetts toby)
توبی خال سفید Whitespotted Toby Canthigaster jactator توبی خال سفید (Whitespotted Toby)
توبی خال دار Spotted Toby Canthigaster solandri توبی خال دار (Spotted Toby)
توبی خال دار تقلبی False Spotted Toby Canthigaster solandri توبی خال دار تقلبی (False Spotted Toby)
توبی پشت زینی Black-saddled Toby Valentini Mimic toby توبی پشت زینی (Black-saddled Toby)
توبی والنتینی Valentini Mimic toby Paraluterus prionurus توبی والنتینی (Valentini Mimic toby)
خارپشت ماهی تیغ دار Spiny Porcupinefish Diodon holacanthus خارپشت ماهی تیغ دار (Spiny Porcupinefish)
خارپشت ماهی لب سیاه Blacklip Porcupinefish Lophodiodon calori خارپشت ماهی لب سیاه (Blacklip Porcupinefish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.