انواع ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 سنگ ماهی  Stonefish  Synanceia verrucosa  سنگ ماهی (Stonefish )
 سوسمار ماهی  Crocodilefish

 Cymbacephalus beauforti

 سوسمار ماهی (Crocodilefish)
 گوژپشت ماهی مرجانی خال دار  Spottedcoral Croucher  Caracanthus maculatus  گوژپشت ماهی مرجانی خال دار (Spottedcoral Croucher)
 خار ماهی کلاه خودی  Commonhelmet Gurnard  Dactyloptena orientalis  خار ماهی کلاه خودی (Commonhelmet Gurnard)
باراکودای کبیر (نابالغ) Great Barracuda (Sphyraena barracuda  (Juvenile باراکودای کبیر-نابالغ  (Great Barracuda )
بروتِلای زرد Yellow Brotula Dinematichthys riukiuensis بروتِلای زرد (Yellow Brotula)
گربه ماهی نواری Stripe Catfish Plotosus lineatus گربه ماهی نواری (Stripe Catfish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.