خروس ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 خروس ماهی دو خال  Twinspot Lionfish  Dendrochirus biocellatus  خروس ماهی دو خال (Twinspot Lionfish)
 خروس ماهی باله کوتاه طلایی  Gold Shortfin Lionfish  Dendrochirus brachypterus - Gold  خروس ماهی باله کوتاه طلایی (Gold Shortfin Lionfish)
 خروس ماهی باله کوتاه  Shortfin Lionfish  Dendrochirus brachypterus  خروس ماهی باله کوتاه (Shortfin Lionfish)
 خروس ماهی راه راه  Zebra Lionfish  Dendrochirus zebra  خروس ماهی راه راه (Zebra Lionfish)
 خروس ماهی خار دار  Gurnard Lionfish  Parapterois Heterura  خروس ماهی خار دار (Gurnard Lionfish)
 خروس ماهی باله خال دار  Spotfin Lionfish  Pterois antennata  خروس ماهی باله خال دار (Spotfin Lionfish)
 خروس ماهی باله شیشه ای  Clearfin Lionfish  Pterois radiata  خروس ماهی باله شیشه ای (Clearfin Lionfish)
 خروس ماهی راسِل  Russell's Lionfish  Pterois russelli/ P.miles  خروس ماهی راسِل (Russells Lionfish)
 خروس ماهی باله پری (سیاه)  Volitan's Lionfish - Black  Pterois volitans  خروس ماهی باله پری (Volitans Lionfish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.