جراح ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 جراح ماهی دُم حلقه ای  Ring-tail Surgeonfish  Acanthurus auranticavus  جراح ماهی دُم حلقه ای (Ring-tail Surgeonfish)
 جراح ماهی خال سیاه  Black-Spot Surgeonfish  Acanthurus bariene  جراح ماهی خال سیاه (Black-Spot Surgeonfish)
 جراح ماهی حلقه دُمی  Tailring Surgeonfish  Acanthurus blochii  جراح ماهی حلقه دُمی (Tailring Surgeonfish)
 جراح ماهی دُسومیِیر  Dussumiers surgeonfish  Acanthurus dussumieri  جراح ماهی دُسومیِیر (Dussumiers surgeonfish)
 جراح ماهی شکارچی  Fowler's Surgeonfish  Acanthurus fowleri  جراح ماهی شکارچی (Fowlers Surgeonfish)
 جراح ماهی خَردل Mustard Surgeonfish  Acanthurus guttatus  جراح ماهی خَردل (Mustard Surgeonfish)
 جراح ماهی پهلو سفید  White-Faced Surgeonfish  Acanthurus japonicus  جراح ماهی پهلو سفید (White-Faced Surgeonfish)
 جراح ماهی خار سفید  White-spine Surgeonfish  Acanthurus leucocheilus  جراح ماهی خار سفید (White-spine Surgeonfish)
 جراح ماهی نیلی رنگ (پاور بلو)  Powderblue Surgeonfish (Acanthurus leucosternon(Indian Ocea  جراح ماهی نیلی رنگ-پاور بلو (Powderblue Surgeonfish)
 جراح ماهی خط قرمز  Red Lined Surgeonfish  Acanthurus lineatus  جراح ماهی خط قرمز (Red Lined Surgeonfish)
 جراح ماهی خط دار  Lined Surgeonfish  Acanthurus lineatus  جراح ماهی خط دار (Lined Surgeonfish)
 جراح ماهی چشم زرد  Yellow Eyed Surgeonfish  Acanthurus mata  جراح ماهی چشم زرد (Yellow Eyed Surgeonfish)
 جراح ماهی گونه سفید  W-cheek Surgeonfish  Acanthurus nigricans/A. glaucoparei  جراح ماهی گونه سفید (W-cheek Surgeonfish )
 جراح ماهی شکلاتی (بالغ)  Chocolate Surgeonfish Adult (Acanthurus pyroferus (a Chocolate Surgeonfish Adult 
 جراح ماهی شکلاتی (بالغ)  Chocolate Surgeonfish Adult (Acanthurus pyroferus (a  جراح ماهی شکلاتی - بالغ (Chocolate Surgeonfish Adult)
 جراح ماهی زرد (نابالغ)  Yellow Surgeonfish Juvenile (Acanthurus pyroferus (a  جراح ماهی زرد - نابالغ (Yellow Surgeonfish Juvenile)
 جراح ماهی ستوان  Lieutenant Surgeonfish  Acanthurus tennenti  جراح ماهی ستوان (Lieutenant Surgeonfish)
 جراح ماهی شب  Night Surgeonfish  Acanthurus thompsoni  جراح ماهی شب (Night Surgeonfish)
 جراح ماهی زندانی  Convict Surgeonfish  Acanthurus triostegus  جراح ماهی زندانی (Convict Surgeonfish)
 جراح ماهی تقلیدی هندی (بالغ)  Indian Mimic Surgeonfish Adult (Acanthurus tristis (a  جراح ماهی تقلیدی هندی - بالغ (Indian Mimic Surgeonfish Adult)
 جراح ماهی تقلیدی هندی نواری(نابالغ)  Indian Mimic Surgeonfish (stripe) J  Acanthurus tristis (j) /(Mimic  C  جراح ماهی تقلیدی هندی نواری - نابالغ (Indian Mimic Surgeonfish (stripe) J)
 جراح ماهی ارغوانی  Purple Surgeonfish  Acanthurus xanthopterus  جراح ماهی ارغوانی (Purple Surgeonfish)
 جراح ماهی آبی  Blue Surgeonfish  Paracanthurus hepatus  جراح ماهی آبی (Blue Surgeonfish)
 جراح ماهی لِیمینگ (بالغ)  Vlaming's Unicornfish Adult  Naso vlamingi  جراح ماهی لِیمینگ - بالغ (Vlamings Unicornfish Adult)
تیز دندان دو خال Two-spot Bristletooth Ctenochaetus binotatus تیز دندان دو خال (Two-spot Bristletooth)
تیز دندان حلقه طلایی Gold-ring Bristletooth Ctenochaetus cf strigosus تیز دندان حلقه طلایی (Gold-ring Bristletooth)
تیزدندان راه راه (بالغ) Striped Bristletooth Adult Ctenochaetus striatus تیزدندان راه راه - بالغ (Striped Bristletooth Adult)
تیز دندان تُمینی (نابالغ) Tomini Bristletooth Juvenile (Ctenochaetus tominiensis (j تیز دندان تُمینی - نابالغ (Tomini Bristletooth Juvenile)
تیز دندان تومینی (بالغ) Tomini Bristletooth Adult Ctenochaetus tominiensis تیز دندان تومینی - بالغ(Tomini Bristletooth Adult)
 تنگ سِلفین دِسجاردین (بالغ)  Desjardin'S Sailfintang Adult  Zebrasoma desjardinii  تنگ سِلفین دِسجاردین - بالغ (DesjardinS Sailfintang Adult)
 تنگ سِلفین قهوه ای (نابالغ) Brown Sailfintang Juvenile (Zebrasoma scopas (j  تنگ سِلفین قهوه ای - نابالغ (Brown Sailfintang Juvenile)
 تنگ سِلفین قهوه ای (بالغ)  Brown Sailfintang Adult  Zebrasoma scopas  تنگ سِلفین قهوه ای - بالغ (Brown Sailfintang Adult)
 تنگ سِلفین اقیانوسی  (بالغ)  Pacific Sailfintang Adult  Zebrasoma veliferum  تنگ سِلفین اقیانوسی - بالغ (Pacific Sailfintang Adult)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.