گوبی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 میگو/گوبی آنتن سیاه  Black-rayed Goby w/ shrimp  S. nematodes & A. randalli  میگو/گوبی آنتن سیاه (Black-rayed Goby w/ shrimp)
 گوبی شریمپ آنتن سیاه  Black-rayed Shrimpgoby  Stonogobiops nematodes  گوبی شریمپ آنتن سیاه (Black-rayed Shrimpgoby)
 میگو/گوبی دماغ زرد  Yellownose Goby w/ shrimp  S. xanthorhinica & A.randalli  میگو/گوبی دماغ زرد (Yellownose Goby w/ shrimp)
 گوبی شریمپ دماغ زرد  Yellownose Shrimpgoby  Stonogobiops xanthorhinica  گوبی شریمپ دماغ زرد (Yellownose Shrimpgoby)
 گوبی شریمپ خال سفید White Flecks Shrimp Goby  Tomiyamichthys sp  گوبی شریمپ خال سفید (White Flecks Shrimp Goby)
 گوبی مرجانی سیاه  Black Coralgoby  Gobiodon sp  گوبی مرجانی سیاه (Black Coralgoby)
 گوبی مرجانی قهو ه ای  Brown Coralgoby  Gobiodon citrinus  گوبی مرجانی قهو ه ای (Brown Coralgoby)
 گوبی مرجانی صورتی و سبز  Green & Pink Coralgoby  Gobiodon histrio  گوبی مرجانی صورتی و سبز (Green & Pink Coralgoby)
 گوبی مرجانی زرد  Yellow Coralgoby  Gobiodon okinawae  گوبی مرجانی زرد (Yellow Coralgoby)
 گوبی مرجانی قرمز  Red Coralgoby  Gobiodon quinquestrigatus  گوبی مرجانی قرمز (Red Coralgoby)
 گوبی مرجانی باله سیاه  Blackfin Coralgoby  Paragobiodon lacunicolus  گوبی مرجانی باله سیاه (Blackfin Coralgoby)
 گوبی مرجانی سبز Green Coralgoby  Paragobiodon xanthosomus  گوبی مرجانی سبز (Green Coralgoby)
 دِراگونِت انگشتی  Fingered Dragonet  Dactylopus dactylopus  دِراگونِت انگشتی (Fingered Dragonet)
 دِراگونِت غول پیکر  Giant Dragonet  Synchiropus sp  دِراگونِت غول پیکر (Giant Dragonet)
 دِراگونِت خال رنگی  Ocellated Dragonet  Synchiropus ocellatus  دِراگونِت غول پیکر (Giant Dragonet)
 دِراگونِت ستاره ای  Starry Dragonet  Synchiropus stellatus  دِراگونِت ستاره ای (Starry Dragonet)
 غواص شنی میله ای  Filamented Sanddiver  Trichonotus setigerus  غواص شنی میله ای (Filamented Sanddiver)
 دُم پَر دار  Feathertail  Oxymetopon cyanoctenosum  دُم پَر دار (Feathertail)
 ماهی آتشین دکوری  Decorated Firefish  Nemateleotris decora  ماهی آتشین دکوری (Decorated Firefish)
 ماهی آتشین با شکوه  Magnifica Firefish  Nemateleotris magnifica  ماهی آتشین با شکوه (Magnifica Firefish)
 نیزه ماهی باله سیاه  Blackfin Dartfish  Ptereleotris evides  نیزه ماهی باله سیاه (Blackfin Dartfish)
 نیزه ماهی خط دار  Lined Dartfish  Ptereleotris grammica  نیزه ماهی خط دار (Lined Dartfish)
 نیزه ماهی میله ای  Filament Dartfish  Ptereleotris hanae  نیزه ماهی میله ای (Filament Dartfish)
 نیزه ماهی دُم خال  Spot-tail Dartfish  Ptereleotris heteroptera  نیزه ماهی دُم خال (Spot-tail Dartfish)
1 2 3 4
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.