گوبی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 میگو/گوبی خال نارنجی  Orange-Spotted Goby w/ shrimp  A. guttata & A.ochrostriatus  میگو/گوبی خال نارنجی (Orange-Spotted Goby w/ shrimp)
 گوبی میگویی خال نارنجی  Orange-Spotted Prawngoby  Amblyeleotris guttata  گوبی میگویی خال نارنجی (Orange-Spotted Prawngoby)
 گوبی میگویی نوار قهو ه ای  Brownstreak Prawngoby  Amblyeleotris gymnocephala  گوبی میگویی نوار قهو ه ای (Brownstreak Prawngoby)
 گوبی میگویی نوار پهن  Wideband  Prawngoby  Amblyeleotris latifasciata  گوبی میگویی نوار پهن (Wideband  Prawngoby)
 میگو/ گوبی خط نارنجی  Orangestripe Goby w/ shrimp  A. randalli & Alpheus sp  میگو/ گوبی خط نارنجی (Orangestripe Goby w/ shrimp)
 گوبی میگو خط نارنجی  Orangestripe Prawngoby  Amblyeleotris randalli  میگو گوبی خط نارنجی (Orangestripe Prawngoby)
 میگو/ گوبی اِستِینیتز  Steinitz's Goby w/ shrimp  A. steinitzi & Alpheus sp  میگو/ گوبی اِستِینیتز (Steinitzs Goby w/ shrimp )
  گوبی میگویی اِستِینیتز  Steinitz's Prawngoby  Amblyeleotris steinitzi  گوبی میگویی اِستِینیتز (Steinitzs Prawngoby)
 گوبی میگویی درخشان  Gorgeous Prawngoby  Amblyeleotris wheeleri  گوبی میگویی درخشان (Gorgeous Prawngoby)
 میگو/گوبی دُم پرچمی  Flagtail Goby w/ shrimp  A. yanoi & A. randalli  میگو/گوبی دُم پرچمی (Flagtail Goby w/ shrimp)
 گوبی میگو دُم پرچمی  Flagtail Prawngoby  Amblyeleotris yanoi  گوبی میگو دُم پرچمی (Flagtail Prawngoby)
 گوبی شریمپ نوار صورتی  Pinkbar Shrimpgoby  Cryptocentrus aurora  گوبی شریمپ نوار صورتی (Pinkbar Shrimpgoby)
 گوبی شریمپ خال آبی  Blue-Spotted Shrimpgoby  Cryptocentrus caeruleomaculatus  گوبی شریمپ خال آبی (Blue-Spotted Shrimpgoby)
 میگو/گوبی زرد  Yellow Goby w/ shrimp  Cryptocentrus cinctus & Alpheus sp  میگو/گوبی زرد (Yellow Goby w/ shrimp)
 گوبی شریمپ زرد  Yellow Shrimpgoby  Cryptocentrus cinctus  گوبی شریمپ زرد (Yellow Shrimpgoby)
 میگو/گوبی رگه آبی  Bluestreak Goby w/ shrimp  C. cyanotaenia&Alpheus sp  میگو/گوبی رگه آبی (Bluestreak Goby w/ shrimp)
 گوبی شریمپ نرده ای  Barred Shrimpgoby  Cryptocentrus fasciatus  گوبی شریمپ نرده ای (Barred Shrimpgoby)
 شریمپ/گوبی خال صورتی  Pink-speckled Goby w/ shrimp  C. leptocephalus&Alpheus sp  شریمپ/گوبی خال صورتی (Pink-speckled Goby w/ shrimp)
 گوبی شریمپ خال صورتی  Pink-speckled Shrimpgoby  Cryptocentrus leptocephalus  گوبی شریمپ خال صورتی (Pink-speckled Shrimpgoby)
 گوبی شریمپ جزیره مارمولکی  Lizard Island Shrimpgoby  Ctenogobiops pomastictus  گوبی شریمپ جزیره مارمولکی (Lizard Island Shrimpgoby)
 میگو/ گوبی تَنگارو  Tangaroa Goby w/ shrimp  C. tangaroai & A.ochrostriatus  میگو/ گوبی تَنگارو (Tangaroa Goby w/ shrimp)
 گوبی شریمپ تَنگارو  Tangaroa Shrimpgoby  Ctenogobiops tangaroai  گوبی شریمپ تَنگارو (Tangaroa Shrimpgoby)
 میگو/گوبی برازنده  Graceful Goby w/ shrimp  L. graciliosa & A.rubromaculatus  میگو/گوبی برازنده (Graceful Goby w/ shrimp)
 گوبی شریمپ آنتن سفید  White-rayed Shrimpgoby  Stonogobiops sp  گوبی شریمپ آنتن سفید (White-rayed Shrimpgoby)
1 2 3 4
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.