گوبی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 گوبی پروانه  Butterfly Goby  Amblygobius albimacula  گوبی پروانه (Butterfly Goby)
 گوبی سر خال دار  Spottyhead Goby  Amblygobius bynoensis  گوبی سر خال دار (Spottyhead Goby)
 گوبی هاشوری  Crosshatch Goby  Amblygobius decussatus  گوبی هاشوری (Crosshatch Goby)
 گوبی هِکتور  Hector's goby  Amblygobius hectori  گوبی هِکتور (Hectors goby)
 گوبی نوار قهوه ای  Brown-barred Goby  Amblygobius phalaena  گوبی نوار قهوه ای (Brown-barred Goby)
 گوبی رِین فورد  Rainford'S Goby  Amblygobius rainfordi  گوبی رِین فورد (RainfordS Goby)
 گوبی ابوالهول  Sphinx Goby  Amblygobius sphynx  گوبی ابوالهول (Sphinx Goby)
 گوبی گِلایدِر Glider Priolepis sp  گوبی گِلایدِر (Glider)
 گوبی نوکتِرنا  Nocturna's Goby Priolepis nocturna  گوبی نوکتِرنا (Nocturnas Goby)
 گوبی باله پرچمی کمربند سیاه  Black Belt Flagfin Goby  Pterogobius elapoides  گوبی باله پرچمی کمربند سیاه (Black Belt Flagfin Goby)
 گوبی دو نواری (گوبی ریلی) (Twostripe Goby (Railway Goby  Valenciennea helsdingeni  گوبی دو نواری - گوبی ریلی(Twostripe Goby - Railway Goby)
 گوبی دوشیزه (گوبی خال نارنجی) (Maiden Goby (Orange-spotted Goby  Valenciennea puellaris  گوبی دوشیزه - گوبی خال نارنجی(Maiden Goby - Orange-spotted Goby)
 گوبی 6 خال  Six-spot Goby  Valenciennea sexguttata  گوبی 6 خال (Six-spot Goby)
 گوبی خواب آلود سر طلایی  Golden head Sleeper Goby  Valenciennea strigata  گوبی خواب آلود سر طلایی (Golden head Sleeper Goby)
 گوبی خواب آلوی سر طلایی تقلبی  False Golden Head Sleeper Goby  Valenciennea randalli  گوبی خواب آلوی سر طلایی تقلبی (False Golden Head Sleeper Goby)
 گوبی خواب آلوی نگهبان  Wards sleeper  Valenciennea wardi  گوبی خواب آلوی نگهبان (Wards sleeper)
 گوبی باله چین چین  Fringyfin Goby  Yongeichthys criniger  گوبی باله چین چین (Fringyfin Goby)
 گوبی رگه آبی  Bluestreak Goby  Periophthalmus sp  گوبی رگه آبی (Bluestreak Goby)
 گوبی دو خال  Two Spot Goby  Signigobius biocellatus  گوبی دو خال (Two Spot Goby)
 گوبی مرجانی گِل آلود  Mud reef Goby  Exyrias belissimus  گوبی مرجانی گِل آلود (Mud reef Goby)
 گوبی دکوری  Decorated goby  Istigobius decoratus  گوبی دکوری (Decorated goby)
 گوبی خوکچه ای نوار سیاه  Black Banded Pigmygoby  Trimma sp  گوبی خوکچه ای نوار سیاه (Black Banded Pigmygoby)
 گوبی میگویی نوار صورتی  Pinkbar Prawngoby  Amblyeleotris aurora  گوبی میگویی نوار صورتی (Pinkbar Prawngoby)
 گوبی میگویی نوار اُریب  Diagonal Bar Prawngoby  Amblyeleotris diagonalis  گوبی میگویی نوار اُریب (Diagonal Bar Prawngoby)
1 2 3 4
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.