تفنگدار

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 تفنگدار دُم قیچی  Scissor-tailed Fusilier  Caesio caerulaurea  تفنگدار دُم قیچی (Scissor-tailed Fusilier)
 تفنگدار بدن پهن  Deep-bodied Fusilier  Caesio cuning  تفنگدار بدن پهن (Deep-bodied Fusilier)
 تفنگدار مهتابی  Lunar Fusilier  Caesio lunaris  تفنگدار مهتابی (Lunar Fusilier)
 تفنگدار زرد پشت  Yellow-back Fusilier  Caesio teres  تفنگدار زرد پشت (Yellow-back Fusilier)
 تفنگدار سر زرد  Yellow-top Fusilier  Caesio xantonothus  تفنگدار سر زرد (Yellow-top Fusilier)
 تفنگدار دو خط  Two-lined Fusilier  Pterocaesio diagramma  تفنگدار دو خط (Two-lined Fusilier)
 تفنگدار رگه آبی  Bluestreak Fusilier  Pterocaesio tile  تفنگدار رگه آبی (Bluestreak Fusilier)
 تفنگدار سه خط  Three-lined Fusilier  Pterocaesio trilineata  تفنگدار سه خط (Three-lined Fusilier)
 گونه خاردار دو خط Twoline Spinecheek  Scolopsis bilineatus  گونه خاردار دو خط (Twoline Spinecheek)
 گونه خاردار سه خط  Treeline Spinecheek  Scolopsis trilineatus  گونه خاردار سه خط (Treeline Spinecheek)
 دُم جارویی آبی  Common Blue Wipetail  Pentapodus sp  دُم جارویی آبی(Common Blue Wipetail)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.