اسنپر

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 اِسنَپر خال سیاه  Blackspot Snapper  Lutjanus ehrenbergii  اِسنَپر خال سیاه (Blackspot Snapper)
 اِسنَپر نوار طلایی  Gold-Striped Snapper  Lutjanus erythropterus  اِسنَپر نوار طلایی (Gold-Striped Snapper)
 اِسنَپر دُم پارویی  Paddletail Snapper  Lutjanus gibbus  اِسنَپر دُم پارویی (Paddletail Snapper)
 اِسنَپر خط آبی  Bluelined Snapper  Lutjanus kasmira  اِسنَپر خط آبی (Bluelined Snapper)
 اِسنَپر تک خال  Onespot Snapper  Lutjanus monostigma  اِسنَپر تک خال (Onespot Snapper)
 اِسنَپر خط خطی  Scribbled Snapper  Lutjanus rivulatus  اِسنَپر خط خطی (Scribbled Snapper)
اِسنَپر امپراطور Emperor Snapper Lutjanus sebae اِسنَپر امپراطور (Emperor Snapper)
اِسنَپر سیاه و سفید (نابالغ) Black & White Snapper Juvenile (Macolor macularis (j اِسنَپر سیاه و سفید - نابالغ (Black & White Snapper Juvenile)
اِسنَپر زیبای سیاه (نابالغ) Black Beauty Snapper Juvenile (Macolor niger (j اِسنَپر زیبای سیاه - نابالغ (Black Beauty Snapper Juvenile)
آنتن دار خط آبی Blue-lined Seabream Adult Symphorichthys spilurus آنتن دار خط آبی (Blue-lined Seabream Adult)
آنتن دار چینی (بالغ) Chinaman Seabream Adult Symphorus nematophorus آنتن دار چینی - بالغ(Chinaman Seabream Adult)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.