دلقک ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 دلقک ماهی اِسکانک  Skunk-Striped Clownfish  Amphiprion akallopisos  دلقک ماهی اِسکانک (Skunk-Striped Clownfish)
 شقایق ماهی باله نارنجی (پاپوا)  Orange-Finned Anemonefish Papua  Amphiprion chrysopterus (Papua)  شقایق ماهی باله نارنجی (Orange-Finned Anemonefish Papua)
 دلقک ماهی نوار آبی (پادانگ )  Blue Strip-Finned Clownfish Padang  Amphiprion chrysopterus padang  دلقک ماهی نوار آبی (پادانگ )
 دلقک باله نارنجی  Orange-Finned Clownfish  Amphiprion chrysopterus  دلقک باله نارنجی (Orange-Finned Clownfish)
 دلقک کِلارکی طلایی  Gold Clarks Clownfish  Amphiprion clarkii ( Indian Ocean )  دلقک کِلارکی طلایی (Gold Clarks Clownfish)
 دلقک کِلارک  Clark's Clownfish  Amphiprion clarkii  دلقک کِلارک (Clarks Clownfish)
 دلقک زین دار  Saddle Clownfish  Amphiprion ephippium  دلقک زین دار (Saddle Clownfish)
 دلقک قرمز  Red Clownfish  Amphiprion frenatus  دلقک قرمز (Red Clownfish)
 شقایق ماهی مشکی  Black Anemonefish  Amphiprion melanopus  شقایق ماهی مشکی (Black Anemonefish)
 دلقک ماهی  Clownfish  Amphiprion ocellaris  دلقک ماهی (Clownfish)
 دلقک ماهی پر کولا  Percula Clownfish  Amphiprion percula (Papua New Guinea)  دلقک ماهی پر کولا ( Percula Clownfish)
 دلقک ماهی اسکانک قلابی  False Skunk-Striped Clownfish  Amphiprion perideraion  دلقک ماهی اسکانک قلابی (False Skunk-Striped Clownfish)
 شقایق ماهی پشت زینی (پاپوآ)  Saddleback Anemonefish Papua  Amphiprion polymnus (Papua)  شقایق ماهی پشت زینی (Saddleback Anemonefish Papua)
 دلقک ماهی پشت زینی Saddleback Clownfish  Amphiprion polymnus  دلقک ماهی پشت زینی (Saddleback Clownfish)
 دلقک ماهی نارنجی  Orange Clownfish  Amphiprion sandaracinos  دلقک ماهی نارنجی (Orange Clownfish)
 شقایق ماهی صبا  Seba's Clownfish  Amphiprion sebae (rare)  شقایق ماهی صبا (Sebas Clownfish)
 دلقک ماهی گونه خاردار طلایی  Gold Spine-Cheeked Clownfish  Premnas biaculeatus (Indian Ocean)  دلقک ماهی گونه خاردار طلایی (Gold Spine-Cheeked Clownfish)
 دلقک ماهی گونه خاردار  Spine-Cheeked Clownfish  Premnas biaculeatus  دلقک ماهی گونه خاردار (Spine-Cheeked Clownfish)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.