کاردینال

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 کاردینال یاقوت قرمز  Red Ruby Cardinalfish  Apogon coccineus  کاردینال یاقوت قرمز (Red Ruby Cardinalfish)
 کاردینال نوار مشکی  Blackbanded Cardinalfish  Apogon cookii  کاردینال نوار مشکی (Blackbanded Cardinalfish)
 کاردینال نوار زرد  Yellow-striped Cardinalfish  Apogon cyanosoma  کاردینال نوار زرد (Yellow-striped Cardinalfish)
 کاردینال رَگه ابی  Bluestreak Cardinalfish  Apogon leptacanthus  کاردینال رَگه ابی (Bluestreak Cardinalfish)
 کاردینال خال قرمز  Red spotted Cardinalfish  Apogon parvulus  کاردینال خال قرمز (Red spotted Cardinalfish)
 کاردینال مشبک  Lattice Cardinalfish  Apogon margaritiphora  کاردینال مشبک (Lattice Cardinalfish)
 کاردینال بَنگای  Banggai Cardinalfish  Pterapogon kauderni  کاردینال بَنگای (Banggai Cardinalfish)
 کاردینال رفتگر مِسی  Copper Sweeper  Pempheris Oualensis  کاردینال رفتگر مِسی (Copper Sweeper)
 کاردینال دُم خال دار  Spottail Cardinalfish  Pseudamia amblyuroptera  کاردینال دُم خال دار (Spottail Cardinalfish)
 کاردینال تیز دندان  Sharptooth cardinalfish  Cheilodipterus Quinquelineatus  کاردینال تیز دندان (Sharptooth cardinalfish)
 کاردینال پیجاما  Pajama Cardinalfish  Sphaeramia nematoptera  کاردینال پیجاما (Pajama Cardinalfish)
 کاردینال کُرَوی  Orbiculate Cardinalfish  Sphaeramia orbicularis  کاردینال کُرَوی (Orbiculate Cardinalfish)
 پاپِنوی هندی  Indian Pompano  Alectis indicus  (Indian Pompano)
 تِرِوالی طلایی  Golden Trevally  Gnathanodon speciosus  تِرِوالی طلایی (Golden Trevally)
 اردک ماهی کهربایی خلبان  Pilot Amberjack  Naucrates ductor  اردک ماهی کهربایی خلبان (Pilot Amberjack)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.