بلنی

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 بِلِنی معمولی  Common Blenny  Cirripectes sp  بِلِنی معمولی (Common Blenny)
 بلنی گوش دار  Eared Blenny  Cirripectes auritus  بلنی گوش دار (Eared Blenny)
 بلنی کله زرد  Yellow-Headed Blenny  Cirripectes chelomatus  بلنی کله زرد (Yellow-Headed Blenny)
 بلنی رگه قرمز (ماده)  Redstreaked Blenny Female (Cirripectes stigmaticus (xf  بلنی رگه قرمز - ماده (Redstreaked Blenny Female)
 بلنی رگه قرمز (نر)  Redstreaked Blenny Male (Cirripectes stigmaticus (m  بلنی رگه قرمز - نر (Redstreaked Blenny Male)
 بلنی  خال قرمز  Red Speckled Blenny  Cirripectes variolosus  بلنی  خال قرمز (Red Speckled Blenny)
 بلنی باله بلند زرد  Yellow Highfin Blenny Atrosalarias fuscus  بلنی باله بلند زرد (Yellow Highfin Blenny )
 بلنی باله بلند دُم زرد-قهو ه ای  Brown & Yellowtail Highfin Blenny (Atrosalarias fuscus (a  بلنی باله بلند دُم زرد - قهو ه ای(Brown & Yellowtail Highfin Blenny)
 بلنی دو رنگ  Two-Colored Blenny  Ecsenius bicolor  بلنی دو رنگ (Two-Colored Blenny)
 بلنی کِلوسی ویتز  Klausewitz's Blenny  Ecsenius lineatus  بلنی کِلوسی ویتز (Klausewitzs Blenny)
 بلنی خط-نقطه  Dot-Dash Blenny  Ecsenius melarchus  بلنی خط-نقطه (Dot-Dash Blenny)
 بلنی خط-نقطه   Dot-Dash Blenny  Ecsenius midas  بلنی خط-نقطه (Dot-Dash Blenny)
 بلنی پلنگی  Leopard Blenny  Exallias brevis  بلنی پلنگی (Leopard Blenny)
 بلنی خال قرمز  Red-spotted Blenny  Istiblennius chrysospilos  بلنی خال قرمز (Red-spotted Blenny)
 بلنی تصویری  Picture Blenny  Istiblennius gibbifrons  بلنی تصویری (Picture Blenny)
 بلنی جواهر  Jawelled Blenny  Salarias fasciatus  بلنی جواهر (Jawelled Blenny)
 بلنی حلقه بند  Segmented Blenny  Salarias segmentatus  (Segmented Blenny)
 بلنی نیش سمی دُم زرد  Yellow Tail Poison-fang Blenny  Meiacanthus atrodorsalis  بلنی نیش سمی دُم زرد (Yellow Tail Poison-fang Blenny)
 نیش سمی گِرامیستز  Grammistes Poison-fang Blenny  Meiacanthus grammistes  نیش سمی گِرامیستز (Grammistes Poison-fang Blenny)
 بلنی نیش سمی اِسمیت  Smith's Poison-fang Blenny  Meiacanthus smithii  بلنی نیش سمی اِسمیت (Smiths Poison-fang Blenny)
 بلنی دلقک آرایشگر  Cleaner Mimicblenny  Aspidontus taeniatus  بلنی دلقک آرایشگر (Cleaner Mimicblenny )
 بلنی دلقک نیش سمی خط آبی  Bluestriped-fang Mimicblenny  Plagiotremus rhinorhynchus  بلنی دلقک نیش سمی خط آبی (Bluestriped-fang Mimicblenny)
بلنی مار ماهی نوار زرد Yellow-Stripe Wormeel Blenny Gunnelichthys curiosus بلنی مار ماهی نوار زرد (Yellow-Stripe Wormeel Blenny)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.