فرشته ماهی

نام فارسی نام علمی نام عمومی  
 فرشته ماهی سه خال ( نابالغ)  Apolemichthys trimaculatus Three-spot Angelfish Juvenile Three-spot Angelfish Juvenile
 فرشته ماهی سه خال ( بالغ)  Apolemichthys trimaculatus Three-spot Angelfish Adult Three-spot Angelfish Adult
 فرشته ماهی طلایی مسی  Centropyge aurantius Golden Angelfish  Golden Angelfish (Centropyge aurantius) 
 فرشته ماهی دو رنگ  Centropyge bicolor Bicolor Angelfish Bicolor Angelfish
 فرشته ماهی زیبای صخره ها  Centropyge bispinosus Coralbeauty Angelfish Coralbeauty Angelfish
 فرشته ماهی کبود  Centropyge colini Blueback Angelfish Blueback Angelfish
 فرشته ماهی ایبل  Centropyge eibli Eibl's Angelfish Eibls Angelfish
 فرشته ماهی زنگاری  Centropyge ferrugatus Rusty Angelfish Rusty Angelfish
 فرشته ماهی دم سفید  Centropyge flavicauda White-tail Angelfish White-tail Angelfish
 فرشته ماهی پوست لیمویی  Centropyge flavissimus Lemonpeel Angelfish Lemonpeel Angelfish
 فرشته ماهی طلایی   Centropyge heraldi

Golden Angelfish

Golden Angelfish (Centropyge heraldi)
 فرشته ماهی  آتشی  Centropyge loriculus Flame Angelfish Flame Angelfish
 فرشته ماهی دل شب  Centropyge nox Midnight Angelfish Midnight Angelfish
 فرشته ماهی جا کلیدی  Centropyge tibicen Keyhole Angelfish Keyhole Angelfish
 فرشته ماهی مرواریدی  Centropyge vroliki Pearl-Scaled Angelfish Pearl-Scaled Angelfish
 فرشته ماهی چند خطی  Paracentropyge multifasciatus Multy-barred Angelfish Multy-barred Angelfish
 فرشته ماهی موج دار دم سفید  Chaetodontoplus mesoleucus Whitetail Vermiculated Angelfish  
 فرشته ماهی بِلوس (ماده)  Genicanthus bellus (xf) Bellus Angelfish Female Bellus Angelfish Female
 فرشته ماهی بِلوس (نر)  Genicanthus bellus (m) Bellus Angelfish Male Bellus Angelfish Male
 فرشته ماهی لامارک (ماده)  Genicanthus lamarck (xf) Lamarck's Angelfish Female Lamarcks Angelfish Female
 فرشته ماهی لامارک (نر)  Genicanthus lamarck (m) Lamarck's Angelfish Male Lamarcks Angelfish Male
 فرشته ماهی خال سیاه (ماده)  Genicanthus melanospilus (xf) Blackspot Angelfish Female Blackspot Angelfish Female
 فرشته ماهی خال سیاه (نر)  Genicanthus melanospilus (m) Blackspot Angelfish Male Blackspot Angelfish Male
 فرشته ماهی راه راه (نر)  Genicanthus caudovittatus (m) Zebra Angelfish Male Zebra Angelfish Male
 فرشته ماهی راه راه (ماده )  Genicanthus caudovittatus (xf) Zebra Angelfish Female Zebra Angelfish Female
 فرشته ماهی طوق آبی ( نا بالغ )  Pomacanthus annularis (j) Watanabe Angel Watanabe Angel
 فرشته ماهی طوق آبی ( بالغ )  Pomacanthus annularis Blue-Ring Angelfish Adult Blue-Ring Angelfish Adult
 فرشته ماهی امپراطور (نابالغ )  Pomacanthus imperator (j) Emperor Angelfish Juvenile Emperor Angelfish Juvenile
 فرشته ماهی امپراطور  Pomacanthus imperator Emperor Angelfish Emperor Angelfish
 فرشته ماهی کمربند آبی (بالغ)  Pomacanthus navarchus Blue-Girdled Angelfish Adult Blue-Girdled Angelfish Adult
 فرشته ماهی کمربند آبی (نابالغ)  Pomacanthus navarchus (j) Koran Angelfish Juvenile Koran Angelfish Juvenile
 فرشته ماهی قرآنی (بالغ)  Pomacanthus semicirculatus Koran Angelfish Adult Koran Angelfish Adult
 فرشته ماهی شش خط (بالغ)  Pomacanthus sexstriatus Six-Banded Angelfish Adult Six-Banded Angelfish Adult
 فرشته ماهی صورت آبی ( بالغ)  Pomacanthus xanthometopon Blue-Faced Angelfish Adult Blue-Faced Angelfish Adult
 فرشته ماهی شاهوار هندی ( بالغ )  Pygoplites diacanthus (Indian Ocean) Indian Regal Angelfish Adult Indian Regal Angelfish Adult
 فرشته ماهی شاهوار  ( نابالغ )  Pygoplites diacanthus (j) Regal Angelfish Juvenile Regal Angelfish Juvenile
 فرشته ماهی شاهوار  (بالغ )  Pygoplites diacanthus Regal Angelfish Adult Regal Angelfish Adult
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.