مرجان ها

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 مرجان مخملی ساماِرنسیس  Samarensis  velvet crl  Montipora samarensis  مرجان مخملی ساماِرنسیس (Samarensis  velvet)
 مرجان مخملی ِاستلا  Stellata velvet crl  Montipora stellata  مرجان مخملی استلا (Stellata velvet)
 مرجان پاگُودا قلوه ای  Reniformis pagoda crl  Turbinaria reniformis  مرجان پاگودا قلوه ای (Reniformis pagoda)
 مرجان پا گُودا سپروار  Peltata pagoda crl.  green  Turbinaria peltata  مرجان پا گودا سپروار (Peltata pagoda crl.  green)
 مرجان پاگُودا قلوه ای  Reniformis pagoda crl  Turbinaria reniformis  مرجان پاگودا قلوه ای (Reniformis pagoda)
 مرجان تروبرین  Truebrain crl  Wellsophyllia radiata  مرجان تروبرین (Truebrain)
 مرجان فالس ِبرین  Falsebrain crl  Trachyphyllia geoffroyi  مرجان فالس برین(Falsebrain)
 مرجان تروبرین  Truebrain crl  Wellsophyllia radiata  مرجان تروبرین (Truebrain)
 مرجان لوله ای موزیکی  Musica organpipe crl  Tubipora musica  مرجان لوله ای موزیکی (Musica organpipe)
 مرجان حورشید طلایی ( قرمز )  Aurea sun crl. Red  Tubastraea aurea  مرجان حورشید طلایی (Aurea sun crl. Red)
 مرجان حورشید طلایی ( قرمز )  Aurea sun crl. Red  Tubastraea aurea  مرجان حورشید طلایی (Aurea sun crl. Red)
 مرجان شاخه ای ولیدا  Valida staghorn crl  Acropora valida  مرجان شاخه ای ولیدا (Valida staghorn)
 مرجان شاخه ای ولیدا  Valida staghorn crl  Acropora valida  مرجان شاخه ای ولیدا (Valida staghorn)
 مرجان شاخه ای ِتنوئیس Tenuis staghorn crl Acropora tenuis  مرجان شاخه ای تنوئیس(Tenuis staghorn)
 مرجان شاخه ای ِتنوئیس Tenuis staghorn crl Acropora tenuis  مرجان شاخه ای تنوئیس (Tenuis staghorn)
 مرجان شاخه ای ِتنوئیس Tenuis staghorn crl Acropora tenuis  مرجان شاخه ای تنوئیس (Tenuis staghorn)
 مرجان شاخه ای ِتنوئیس Tenuis staghorn crl Acropora tenuis  مرجان شاخه ای ِتنوئیس (Tenuis staghorn crl)
 مرجان شاخه ای ِتنوئیس Tenuis staghorn crl Acropora tenuis  مرجان شاخه ای تنوئیس (Tenuis staghorn)
 مرجان شاخه ای ِتنوئیس Tenuis staghorn crl Acropora tenuis  مرجان شاخه ای تنوئیس (Tenuis staghorn)
 مرجان شاخه ای ِتنوئیس  Tenuis staghorn crl  Acropora tenuis  مرجان شاخه ای تنوئیس (Tenuis staghorn)
 مرجان شاخه ای نانا  Nana staghorn crl  Acropora nana  مرجان شاخه ای نانا (Nana staghorn )
 مرجان شاخه ای نانا  Nana staghorn crl  Acropora nana  مرجان شاخه ای نانا (Nana staghorn)
 مرجان شاخه ای پولچرا  Pulchra staghorn crl  Acropora pulchra  مرجان شاخه ای پولچرا (Pulchra staghorn)
 مرجان شاخه ای بوته ای  Selago staghorn crl  Acropora selago  
 مرجان شاخه ای نابیلیس  Nobilis staghorn crl  Acropora nobilis  
 مرجان شاخه ای نابیلیس  Nobilis staghorn crl  Acropora nobilis  
 مرجان شاخه ای فلوریدا  Florida staghorn crl  Acropora florida  
 مرجان شاخه ای فلوریدا  Florida staghorn crl  Acropora florida  مرجان شاخه ای فلوریدا (Florida staghorn)
 مرجان شاخه ای سِرالیس  Cerealis staghorn crl  Acropora cerealis  مرجان شاخه ای سرالیس (Cerealis staghorn)
 مرجان شاخه ای سِرالیس  Cerealis staghorn crl  Acropora cerealis  مرجان شاخه ای سرالیس (Cerealis staghorn)
 مرجان شاخه ای سِرالیس  Cerealis staghorn crl  Acropora cerealis  مرجان شاخه ای سرالیس (Cerealis staghorn)
 مرجان شاخه ای هومیلیس  Humilis staghorn crl  Acropora humilis  مرجان شاخه ای هومیلیس (Humilis staghorn)
 مرجان شاخه ای هومیلیس  Humilis staghorn crl  Acropora humilis  مرجان شاخه ای هامیلیس (Humilis staghorn)
 مرجان شاخه ای لوریپس  Longicyathus staghorn crl  Acropora longicyathus  مرجان شاخه ای لوریپس ( Longicyathus staghorn)
 مرجان شاخه ای لوریپس  Longicyathus staghorn crl  Acropora longicyathus  مرجان شاخه ای لوریپس (Loripes staghorn)
 مرجان شاخه ای لوریپس  Longicyathus staghorn crl  Acropora longicyathus  مرجان شاخه ای لوریپس (Loripes staghorn)
 مرجان شاخه ای لوریپس  Longicyathus staghorn crl  Acropora longicyathus  مرجان شاخه ای لوریپس (Loripes staghorn crl.Colored)
 مرجان شاخه ای لوریپس  Longicyathus staghorn crl  Acropora longicyathus  مرجان شاخه ای لوریپس (Loripes staghorn)
 مرجان شاخه ای لوریپس  Longicyathus staghorn crl  Acropora longicyathus  مرجان شاخه ای لوریپس (Loripes staghorn)
 مرجان شاخه ای لوریپس  Longicyathus staghorn crl  Acropora longicyathus  مرجان شاخه ای لوریپس (Loripes staghorn)
 مرجان شاخه ای هزار سوراخ (سبز)  Millepora staghorn crl. green  Acropora millepora  مرجان شاخه ای هزار سوراخ (Millepora staghorn crl. green)
 مرجان شاخه ای هزار سوراخ (سبز)  Millepora staghorn crl. green  Acropora millepora  مرجان شاخه ای هزار سوراخ (Millepora staghorn crl. Green)
 مرجان شاخه ای هزار سوراخ (قهو ه ای)  Millepora staghorn crl. Brown  Acropora millepora  مرجان شاخه ای هزار سوراخ (Millepora staghorn crl. Brown)
 مرجان شاخه ای آبرولهوسِنس  Abrolhosensis staghorn crl Acropora abrolhosensis  مرجان شاخه ای آبرولهوسِنس (Abrolhosensis staghorn)
 مرجان شاخه ای کارولینیانا  Caroliniana staghorn crl  Acropora caroliniana  مرجان شاخه ای کارولینیانا (Caroliniana staghorn)
 مرجان شاخه ای کارولینیانا  Caroliniana staghorn crl  Acropora caroliniana  مرجان شاخه ای کارولینیانا (Caroliniana staghorn)
مرجان شاخه ای دِسالوی Desalwii staghorn crl Acropora desalwii  مرجان شاخه ای دسالوی (Desalwii staghorn crl)
مرجان شاخه ای تیغ دار Echinata staghorn crl Acropora echinata  مرجان شاخه ای تیغ دار (Echinata staghorn)
 مرجان شاخه ای گراندیس  Grandis staghorn crl  Acropora grandis  مرجان شاخه ای گراندیس (Grandis staghorn crl)
1 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.