مرجان ها

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 تخم قورباغه ای  Frogspawn  Euphyllia yaeyamaensis  مرجان تخم قورباغه ای (Frogspawn)
 تخم قورباغه ای  Frogspawn  Euphyllia yaeyamaensis  مرجان تخم قورباغه ای (Frogspawn)
 مرجان قارچی  Mushroom crl  Cycloceris spp  مرجان قارچی (Mushroom)
 مرجان قارچی  Mushroom crl  Cycloceris spp  مرجان قارچی (Mushroom)
 مرجان انگوری ریز (درجه دو )  Finegrape crl - grade B  Euphyllia cristata

 مرجان انگوری ریز (Finegrape)

 مرجان چشم آبدیتا ( قرمز)  Abdita eye crl. red  Favites abdita  مرجان چشم آبدیتا (Abdita eye crl. red)
 مرجان ستاره  Star crl  Montastrea  aasp  مرجان ستاره (star)
 مرجان کرمی  Worm crl  Platygyra aasp  مرجان کرمی (Worm)
مرجان کرمی Worm crl Platygyra spp مرجان کرمی (Worm)
 مرجان خار پشت لایه لایه  Lamellosa hedgehog crl  Echinopora lamellosa  مرجان خار پشت لایه لایه (Lamellosa hedgehog)
 مرجان خار پشت لایه لایه  Lamellosa hedgehog crl  Echinopora lamellosa  مرجان خار پشت لایه لایه (Lamellosa hedgehog)
 مرجان لیمویی مینور (سبز )  Minor lemon crl. green  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
 مرجان لیمویی لُوبوتا (ارغوانی ) Lobata lemon crl. purple  Goniopora lobata  مرجان لیمویی لُوبوتا ( Lobata lemon crl. purple)
 مرجان لیمویی لُوبوتا (ارغوانی ) Lobata lemon crl. purple  Goniopora lobata  مرجان لیمویی لُوبوتا ( Lobata lemon crl. purple)
مرجان لیمویی گل ستاره ای (سبز) Stokesi lemon crl. green  Goniopora stokesi  مرجان لیمویی گل ستاره ای (Stokesi lemon crl. green)
مرجان لیمویی گل ستاره ای (سبز)  Stokesi lemon crl. green  Goniopora stokesi  مرجان لیمویی گل ستاره ای (Stokesi lemon crl. green)
 مرجان لیمویی مینور  Minor lemon crl  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon)
 مرجان لیمویی لُوبوتا (ارغوانی )  Lobata lemon crl. purple  Goniopora lobata  مرجان لیمویی لُوبوتا (Lobata lemon crl. purple)
 مرجان لیمویی مینور (سبز)  Minor lemon crl. green  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
مرجان لیمویی مینور (سبز) Minor lemon crl. green Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
مرجان لیمویی مینور (سبز)  Minor lemon crl. green  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
مرجان لیمویی مینور (سبز)  Minor lemon crl. green  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
مرجان لیمویی مینور (سبز)  Minor lemon crl. green Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
مرجان لیمویی مینور (سبز) Minor lemon crl. green Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
 مرجان لیمویی مینور (قرمز)  Minor lemon crl. red Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. red)
 مرجان لیمویی مینور (سبز)  Minor lemon crl. green  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
 مرجان لیمویی گل ستاره ای (سبز)  Stokesi lemon crl. green  Goniopora stokesi  مرجان لیمویی گل ستاره ای (Stokesi lemon crl. green)
 مرجان لیمویی لُوبوتا (ارغوانی )  Lobata lemon crl. purple  Goniopora lobata  مرجان لیمویی لُوبوتا ( Lobata lemon crl. purple)
 مرجان لیمویی گل ستاره ای (سبز)  Stokesi lemon crl. green  Goniopora stokesi  مرجان لیمویی گل ستاره ای (Stokesi lemon crl. green)
 مرجان لیمویی لُوبوتا (ارغوانی )  Lobata lemon crl. purple  Goniopora lobata  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
 مرجان لیمویی مینور (قرمز)  Minor lemon crl. red Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. red)
 مرجان لیمویی مینور (سبز)  Minor lemon crl. green  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. green)
 مرجان لیمویی مینور (قرمز)  Minor lemon crl. red  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. red)
 مرجان لیمویی مینور (قرمز)  Minor lemon crl. red Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. red)
 مرجان لیمویی مینور (قرمز)  Minor lemon crl. red  Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. red)
 مرجان لیمویی مینور (آبی)  Minor lemon crl. blue   Goniopora minor  مرجان لیمویی مینور (Minor lemon crl. blue)
 مرجان لیمویی گل ستاره ای (سبز)  Stokesi lemon crl. green  Goniopora stokesi  مرجان لیمویی گل ستاره ای (Stokesi lemon crl. green)
مرجان لیمویی گل ستاره ای (سبز) Stokesi lemon crl. green  Goniopora stokesi  مرجان لیمویی گل ستاره ای (Stokesi lemon crl. green)
 مرجان آتشین کندویی  Retiformis flame crl  Goniastrea retiformis  مرجان آتشین کندویی (Retiformis flame)
 کنگر مرجان لُرد هونسیز  Lordhowensis artichoke crl Acanthastrea lordhowensis  کنگر مرجان لُرد هونسیز (Lordhowensis artichoke)
 مرجان کریستال بوته ای  Fascicularis crystal crl  Galaxea fascicularis  مرجان کریستال بوته ای (Fascicularis crystal)
 مرجان کریستال بوته ای  Fascicularis crystal crl  Galaxea fascicularis  مرجان کریستال بوته ای (Fascicularis crystal)
 مرجان کریستال ستاره ای  Astreata crystal crl  Galaxea astreata  مرجان کریستال ستاره ای (Astreata crystal)
 مرجان کریستال ستاره ای  Astreata crystal crl   Galaxea astreata  مرجان کریستال ستاره ای (Astreata crystal)
 مرجان کریستال ستاره ای  Astreata crystal crl   Galaxea astreata  مرجان کریستال ستاره ای (Astreata crystal)
 مرجان کریستال ستاره ای Astreata crystal crl  Galaxea astreata  مرجان کریستال ستاره ای (Astreata crystal)
 مرجان کریستال بوته ای  Fascicularis crystal crl  Galaxea fascicularis  مرجان کریستال بوته ای (Fascicularis crystal)
مرجان کریستال بوته ای  Fascicularis crystal crl   Galaxea fascicularis  مرجان کریستال ستاره ای (Astreata crystal)
 مرجان کریستال بوته ای  Fascicularis crystal crl  Galaxea fascicularis  مرجان کریستال ستاره ای (Astreata crystal)
 مرجان آتشین  Fire crl  Millepora aasp  مرجان آتشین (Fire)
1 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.