مرجان ها

نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 مرجان کریستال آستریاتا  Astreata crystal crl  Galaxea astreata  مرجان کریستال آستریاتا (Astreata crystal)
 مرجان گل ِاکِسلسا  Excelsa flower crl  Alveopora excelsa  مرجان گل اکسلسا (Excelsa flower)
 مرجان گل ِاکِسلسای شاخه ای  Branch excelsa flower crl  Alveopora excelsa  مرجان گل اکسلسای شاخه ای (Branch excelsa flower)
 مرجان گل ِاسپوینگسا  Spoingosa flower crl  Alveopora spongiosa  مرجان گل اسپوینگسا (Spoingosa flower)
 مرجان گل ِاکِسلسای متالیک  Metallic excelsa flower crl  Alveopora excelsa  مرجان گل اکسلسای متالیک (Metallic excelsa flower)
 مرجان لیمویی گل ستاره ای  Stokesi lemon coral  Goniopora stokesi  مرجان لیمویی گل ستاره ای (Stokesi lemon coral)
 مرجان لوله ای ِولسی ( قرمز)  Red wellsi pipe crl  Blastomussa wellsi

 مرجان لوله ای ولسی (Red wellsi pipe)

 مرجان لوله ای ِولسی ( سبز )  Green wellsi pipe crl  Blastomussa wellsi  مرجان لوله ای ولسی ( Green wellsi pipe)
 مرجان چند لوله ای وِلسی  Multi wellsi pipe crl  Blastomussa wellsi

 مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)

 مرجان چند لوله ای وِلسی Multi wellsi pipe crl  Blastomussa wellsi  مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
 مرجان چند لوله ای وِلسی  Multi wellsi pipe crl  Blastomussa wellsi  مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
 مرجان کنگر تیغی  Echinata artichoke crl  Acanthastea echinata

 مرجان کنگر تیغی (Echinata artichoke)

 مرجان کنگر تیغی  Echinata artichoke crl  Acanthastea echinata  مرجان کنگر تیغی (Echinata artichoke)
 مرجان چند لوله ای وِلسی  Multi wellsi pipe crl   Blastomussa wellsi  مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
 مرجان چند لوله ای وِلسی  Multi wellsi pipe crl  Blastomussa wellsi  مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
 مرجان چند لوله ای وِلسی   Multi wellsi pipe crl   Blastomussa wellsi  مرجان چند لوله ای ولسی (Multi wellsi pipe)
 مرجان برازنده  Deep elegant crl  Catalaphyllia jardineii  مرجان برازنده (Deep elegant)
 مرجان برازنده (درجه یک )  Deep elegant crl - grade A  Catalaphyllia jardinei  مرجان برازنده (Deep elegant crl - grade A)
 مرجان برازنده (درجه یک )  Deep elegant crl - grade A  Catalaphyllia jardinei  مرجان برازنده (Deep elegant crl - grade A)
 پلیپ خمیده  Curvata polyp crl  Caulastrea curvata

 پلیپ خمیده (Curvata polyp)

 پلیپ برجسته  Tumida polyp crl  Caulastrea tumida 

 پلیپ برجسته (Tumida polyp)

 پلیپ خمیده  Curvata polyp crl  Caulastrea curvata  پلیپ خمیده (Curvata polyp)
 پلیپ برجسته  Tumida polyp crl  Caulastrea tumida   پلیپ برجسته (Tumida polyp)
 پلیپ خمیده متالیک  Curvata polyp crl. metallic  Caulastrea curvata  پلیپ خمیده متالیک (Curvata polyp crl. metallic)
 پلیپ برجسته  Tumida polyp crl  Caulastrea tumida  پلیپ برجسته (Tumida polyp)
 مرجان قارچی (زرد)  Mushroom crl. Yellow  Cycloseris aasp  مرجان قارچی (Mushroom crl. Yellow)
 مرجان قارچی (سبز)  Mushroom crl. Green  Cycloseris aasp  مرجان قارچی (Mushroom crl. green)
 مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز)  Lacrymalis donat crl. red  Cynarina lacrymalis  مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)
 مرجان دونات لاکریمالیس (متالیک )  Lacrymalis donat crl. metalic  Cynarina lacrymalis  مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. metalic)
 مرجان دونات دشایسیا نای (مولتی )  Deshayesiana donat crl. multi Cynarina deshayesiana  مرجان دونات دشایسیا نای (Deshayesiana donat crl. multi)
 مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز)  Lacrymalis donat crl. red  Cynarina lacrymalis  مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)
 مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز)  Lacrymalis donat crl. red  Cynarina lacrymalis

 مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)

 مرجان دونات دشایِسیا نای (قرمز)  Deshayesiana donat crl. red  Cynarina deshayesiana  مرجان دونات دشایِسیا نای (Deshayesiana donat crl. red)
 مرجان دونات دشایسیا نای  Deshayesiana donat crl  Cynarina deshayesiana  مرجان دونات دشایِسیا نای (Deshayesiana donat crl. red)
 مرجان دونات دشایسیا نای (مولتی )  Deshayesiana donat crl. multi  Cynarina deshayesiana  مرجان دونات دشایِسیا نای (Deshayesiana donat crl. multi)
 مرجان دونات دشایسیا نای (قرمز)  Deshayesiana donat crl. red  Cynarina deshayesiana  مرجان دونات دشایِسیا نای (Deshayesiana donat crl. red)
 مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز)  Lacrymalis donat crl. red Cynarina lacrymalis  مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)
 مرجان دونات لاکریمالیس (قرمز)  Lacrymalis donat crl. red  Cynarina lacrymalis  مرجان دونات لاکریمالیس (Lacrymalis donat crl. red)
 مرجان دونات دشایسیا نای (مولتی)  Deshayesiana donat crl. multi  Cynarina deshayesiana  مرجان دونات دشایسیا نای (Deshayesiana donat crl. multi)
 مرجان دوناتِدشایسیا نای (مولتی)  Deshayesiana donat crl. multi  Cynarina deshayesiana  مرجان دونات دشایسیا نای (Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دوناتِدشایسیا نای Deshayesiana donat crl Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای (Deshayesiana donat)
مرجان دونات دشایسیا نای (متالیک ) Deshayesiana donat crl. metalic Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای ( Deshayesiana donat crl. metalic)
مرجان دوناتِدشایسیا نای (مولتی) Deshayesiana donat crl. multi  Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای ( Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دوناتِدشایسیا نای (مولتی) Deshayesiana donat crl. multi Cynarina deshayesiana مرجان دونات دشایسیا نای ( Deshayesiana donat crl. multi)
مرجان دگمه ای ِدکایا Decadia knob crl Cyphastrea decadia مرجان دگمه ای ِدکایا (Decadia knob)
مرجان دگمه ای میکرو Microphthalma knob crl Cyphastrea microphthalma مرجان دگمه ای میکرو (Microphthalma knob)
 مرجان نی مناره ای  Fistula turret crl  Dendrophyllia fistula

 مرجان نی مناره ای (Fistula turret)

 مرجان مهتاب هلیوپورا  Heliopora truemoon crl  Diploastrea heliopora  مرجان مهتاب هلیوپورا (Heliopora truemoon)
 مرجان مهتاب هلیوپورا  Heliopora truemoon crl  Diploastrea heliopora  مرجان مهتاب هلیوپورا (Heliopora truemoon)
 مرجان ارغوانی ( صورتی )  Purple crl. Pink  Distichopora aasp  مرجان ارغوانی (Purple crl. Pink)
 مرجان ارغوانی  Purple crl  Distichopora aasp  مرجان ارغوانی (Purple)
 مرجان خار پشت لایه لایه Lamellosa hedgehog crl  Echinopora lamellosa  مرجان خار پشت لایه لایه (Lamellosa hedgehog)
 مرجان خارپشت  Hedgehog crl  Echinopora aasp  مرجان خارپشت (Hedgehog)
 مرجان ماه خاکی  Dustmoon crl  Echinophyllia aasp  مرجان ماه خاکی (Dustmoon)
 مرجان خوابیده  Sleeper crl  Mycedium aasp  مرجان خوابیده (Sleeper)
1 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.