گیاهان آب شیرین

تصویر نام علمی نماد
 Cabomba aquatica  Cabomba aquatica  Cabomba aquatica
 Cabomba caroliniana  Cabomba caroliniana  Cabomba caroliniana
 Cabomba piauhyensis  Cabomba piauhyensis  Cabomba piauhyensis
 Echinodorus bleheri-emerge  Echinodorus bleheri-emerge  Echinodorus bleheri-emerge
 Echinodorus parviflorus-tropica  Echinodorus parviflorus-tropica  Echinodorus parviflorus-tropica
 Egeria densa  Egeria densa  Egeria densa
 Gymnocoronis spilanthoides  Gymnocoronis spilanthoides  Gymnocoronis spilanthoides
 Hydrocotyle verticillata  Hydrocotyle verticillata  Hydrocotyle verticillata
 Hygrophila difformis-submerse  Hygrophila difformis-submerse  Hygrophila difformis-submerse
 Hygrophila polysperma-broad leaf-emerge  Hygrophila polysperma-broad leaf-emerge  Hygrophila polysperma-broad leaf-emerge
 Hygrophila polysperma-emerge  Hygrophila polysperma-emerge  Hygrophila polysperma-emerge
 lagarosiphon major  lagarosiphon major  lagarosiphon major
 limnophila aromatica-submerse  limnophila aromatica-submerse  limnophila aromatica-submerse
 limnophila sessiliflora-submerse  limnophila sessiliflora-submerse  limnophila sessiliflora-submerse
 Ludwigia palustris-submerse  Ludwigia palustris-submerse  Ludwigia palustris-submerse
 Ludwigia repens-submerse  Ludwigia repens-submerse  Ludwigia repens-submerse
 Lysimachia nummularia-Aurea  Lysimachia nummularia-Aurea  Lysimachia nummularia-Aurea
 Mayaca Fluviatilis  Mayaca Fluviatilis  Mayaca Fluviatilis
 Micranthemum micranthemoides-emerge  Micranthemum micranthemoides-emerge  Micranthemum micranthemoides-emerge
1 2

راهنمای نمادها

راهنمای نمادهای گیاهان آب شیرین

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.